مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - رونمایی از پوستر جشنواره

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

17 دی 1397 22:33

نمایش با جزئیات نمایش سریع

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.

نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی صبح امروز برگزار شد.