مرکز چند رسانه ای - تصاویر - جشنواره ها - چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در لرستان افتتاح شد

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در لرستان

27 دی 1397 20:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:28

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

27 دی 1397 20:26

نمایش با جزئیات نمایش سریع

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی

چهارمین جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی